Een vraag?

06 – 128 74 159
info@marleenjanse.nl

Psychiatrisch Patientenrecht

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) is van toepassing op situaties waarin een persoon gedwongen wordt, of gedwongen dreigt te worden, opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Marleen Janse is gespecialiseerd in dit rechtsgebied. Zij staat personen die te maken krijgen met de Wet BOPZ onder andere bij in situaties waarbij sprake is van:

 

Inbewaringstelling (IBS)

Voorlopige machtiging

Voorwaardelijke machtiging

 

 

Inbewaringstelling

Ingeval er sprake is van een onmiddellijk dreigend gevaar waarbij het vermoeden bestaat dat dit gevaar wordt veroorzaakt door een geestelijke stoornis, kan de burgermeester beslissen dat er een beschikking tot inbewaringstelling (IBS) wordt afgegeven voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De inbewaringstelling is dus van toepassing in spoedeisende situaties. In die situatie bestaat er recht op bijstand van een advocaat.

De officier van justitie kan vervolgens een verzoek indienen tot voortzetting van de inbewaringstelling. Dit verzoek wordt dan binnen 3 dagen beoordeeld door een rechter. De zitting vindt plaats op de locatie waar de cliënt verblijft. De rechter beoordeelt dan, aan de hand van de wettelijke eisen, of de inbewaringstelling met 3 weken zal worden verlengd. Ook in die situatie heeft de cliënt recht op bijstand van een advocaat.

 

 

Voorlopige machtinging

Aansluitend op een inbewaringstelling of wanneer een situatie niet direct spoedeisend is kan de officier van justitie een verzoek indienen bij de rechtbank om een voorlopige machtiging te verlenen voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De wet geeft als eisen dat er dan sprake moet zijn van een geestelijke stoornis en van gevaar. De rechter beoordeelt dit verzoek en kan de machtiging voor maximaal 6 maanden verlenen, waarbij het hierna kan worden verlengd voor telkens een jaar. Ook hiervoor geldt dat de cliënt recht heeft op bijstand van een advocaat.

 

 

Voorwaardelijke machtiging

Er kan zich een situatie voordoen waarbij er wel sprake is van een geestelijke stoornis, maar waarbij het gevaar kan worden afgewend indien de cliënt zich aan bepaalde voorwaarden zal houden. Deze voorwaarden worden opgenomen in een behandelplan. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het innemen van medicatie. Ook in deze situatie heeft u recht op bijstand van een advocaat. Een voorwaardelijke machtiging geldt voor maximaal zes maanden, met de mogelijkheid van verlenging met telkens één jaar.