Een vraag?

06 – 128 74 159
info@marleenjanse.nl

Personen- en Familierecht

Een van de specialisaties van Marleen Janse, Advocatuur & Mediation is het personen- en familierecht. Het is een omvangrijk rechtsgebied, waaronder in  ieder geval de volgende onderwerpen vallen:

 

Echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap/ verbreking samenleving

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Omgang / ouderschapsplan

Erkenning

Ouderlijk gezag

Adoptie


Echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap/ verbreking samenleving

De verbreking van een (huwelijkse) relatie is vaak een zeer emotionele gebeurtenis in uw leven met ingrijpende gevolgen.

U zult in een dergelijke periode met veel vragen rondlopen, waaronder bijvoorbeeld:

Marleen Janse, Advocatuur & Mediation zal u in deze moeilijke periode van uw leven met deskundig en praktisch advies bijstaan. Dit kan zowel wanneer u samen met uw partner bij één advocaat tot afspraken over de beëindiging van de (huwelijkse) relatie wilt komen, maar ook wanneer dit geen optie is en u op zoek bent naar een eigen advocaat kunt u het kantoor inschakelen.

 

 

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Wanneer u uit elkaar gaat blijft u als ouders beiden verantwoordelijk voor de opvoedingskosten van uw kind(eren). Kinderalimentatie is het bedrag dat de ouder waar het kind niet woont, betaalt aan de andere ouder om bij te dragen in die kosten.

 

Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u gaat uit elkaar, dan kan er (ook) aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie.

 

Zowel voor de vaststelling van kinderalimentatie, alsook voor partneralimentatie, gelden bepaalde berekeningsmethoden. Bij die berekening wordt in ieder geval naar het inkomen van beiden gekeken, maar ook vele andere factoren spelen een rol.

 

Het kan voorkomen dat er in uw persoonlijke situatie of in die van uw ex-partner omstandigheden zijn gewijzigd waardoor het bedrag van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie (mogelijk) moet worden aangepast.

 

De ontwikkelingen op het gebied van de berekening van alimentatie staan nooit stil:

regelmatig worden de richtlijnen voor het berekenen van alimentatie aangepast. Marleen Janse, Advocatuur & Mediation kan voor u een alimentatieberekening maken die voldoet aan de geldende eisen van de rechtspraak en de meest recente richtlijnen.

Omgang / ouderschapsplan

Wanneer u uit elkaar gaat en u heeft samen kinderen dan zal een omgangsregeling (zorg- en contactregeling) moeten worden vastgelegd. Een kind heeft op grond van de wet namelijk recht op omgang met beide ouders.

Het verdient de voorkeur dat u als ouders samen afspraken maakt over de omgangsregeling. In dat geval kan de regeling over het algemeen het beste worden afgestemd op de behoeftes van het kind en de mogelijkheden van u als ouders (te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan onregelmatige werktijden).

Wanneer u er samen met uw ex-partner niet uitkomt kan de rechter een omgangsregeling vaststellen.

In specifieke gevallen is het ook voor de grootouders mogelijk een omgangsregeling te laten vaststellen met hun kleinkind(eren).

De afspraken over de omgang worden vaak opgenomen in een ouderschapsplan. In een ouderschapsplan kunt u naast de omgangsregeling nog meer afspraken opnemen over de kinderen. U kunt hierbij denken aan: afspraken over het halen en brengen, verdeling van vakanties en bijzondere dagen zoals vaderdag en moederdag, afspraken over het bezoeken van ouderavonden. Kortom: alle zaken die zien op de zorg- en opvoedtaken van de kinderen.

Wanneer er sprake is van een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap is het maken van een ouderschapsplan verplicht, maar ook wanneer u uit elkaar gaat kunt u een ouderschapsplan (laten) opstellen.

Marleen Janse Advocatuur & Mediation kan de opstelling van een ouderschapsplan voor u verzorgen dat voldoet aan de wettelijke vereisten, zowel voor u samen, alsook wanneer u behoefte heeft aan een eigen advocaat.

Het kantoor kan u ook nader adviseren en bijstaan in situaties waarin omgang niet in het belang van het kind zou zijn. In die situaties dient bekeken te worden of begeleide omgang een optie is, dan wel dat het (tijdelijk) ontzeggen van de omgang nodig is.

 

Erkenning

De moeder is automatisch de juridische ouder over het kind. Zij hoeft het kind niet te erkennen. Is het kind tijdens het huwelijk geboren, dan is de echtgenoot van de moeder automatisch de juridisch vader van het kind. Is het kind buiten het huwelijk geboren dan is de biologische vader daarmee nog niet de juridische ouder. Wettelijk gezien bestaat er dan geen afstammingsband. De vader dient het kind dan nog te erkennen om juridisch gezien ook de ouder te worden. Erkenning kan al voor de geboorte worden aangevraagd bij de Burgerlijke Stand van de gemeente.

Door erkenning ontstaat juridisch gezien een band tussen de vader en het kind. Hiermee ontstaan diverse rechten (maar ook plichten) zoals het recht op omgang en informatie (na de beëindiging van een relatie), maar uw kind wordt daarmee ook uw erfgenaam.

De vrouwelijke partner van de moeder (ook wel duomoeder of meemoeder genoemd) kan ook juridisch de ouder worden. Hiervoor is dan wel vereist dat duidelijk is dat de zaaddonor / biologische vader geen rol in het leven van het kind zal gaan spelen.

Indien de vader of vrouwelijke partner van de moeder het kind wil erkennen is toestemming van de moeder nodig.  Als de moeder deze toestemming niet geeft, dan kan aan de rechter vervangende toestemming tot erkenning worden gevraagd.

Bij twijfels of de man daadwerkelijk de verwekker is, kan via de rechter een DNA onderzoek worden afgedwongen. Wanneer de biologische vader het kind niet wil erkennen, dan kan de rechter worden gevraagd het vaderschap vast te stellen. Omgekeerd kan ook de ontkenning van het vaderschap worden verzocht

Voor procedures met betrekking tot erkenning, vaststelling en ontkenning vaderschap geldt de wettelijke verplichting een advocaat in te schakelen. Marleen Janse, Advocatuur & Mediation kan u met deskundigheid bijstaan op dit gebied.

Ouderlijk gezag

Regelmatig wordt de term voogdij gebruikt terwijl ouderlijk gezag wordt bedoeld. Ouderlijk gezag is de beslissingsbevoegdheid van ouders over hun kinderen. Wanneer die beslissingsbevoegdheid wordt uitgeoefend door een ander dan de ouder(s) heet dit voogdij.

De moeder heeft automatisch het gezag over het kind. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft wordt de partner automatisch belast met het ouderlijk gezag. Dit geldt (nu nog) niet wanneer u alleen samenwoont. In die situatie zal toestemming van de moeder nodig zijn voor het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag.

Tussen de ouders kan een geschil ontstaan wanneer de moeder geen toestemming wil verlenen om haar (ex-)partner ook te belasten met het ouderlijk gezag. Het kan ook voorkomen dat ex-partners samen belast zijn met het ouderlijk gezag en de wens bij een van beide ouders bestaat om het eenhoofdig gezag aan te vragen. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend bij de rechter.

Ook bij de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag zelf kunnen zich problemen voordoen. Te denken valt hierbij aan het weigeren van toestemming voor medische behandelingen, de inschrijving op een school, vakanties en verhuizingen. De rechter kan dan om vervangende toestemming worden gevraagd.

De verplichte vertegenwoordiging door een advocaat geldt ook voor situaties omtrent ouderlijk gezag, waarvoor u het kantoor kunt inschakelen.

Adoptie

Adoptie is bij veel mensen bekend als het wettelijk aannemen van een kind.

Bij adoptie wordt door de meeste mensen gedacht aan het adopteren van een kind uit het buitenland, hetgeen wordt geregeld door een adoptiebureau.

Minder bekend is de adoptie van een kind uit Nederland. Met name stiefouders die al geruime tijd voor een stiefkind zorgen kunnen de wens hebben dit kind te adopteren. Bij een adoptieverzoek kan tevens een verzoek tot wijziging van de achternaam worden ingediend; die wens bestaat vaak wanneer het adoptiekind nog een andere achternaam draagt dan de overige leden van het gezin.

Net als bij erkenning ontstaat juridisch gezien een band tussen het kind en de adoptie ouder, waarmee diverse rechten (en plichten) ontstaan en waarbij het kind ook erfgenaam wordt. Erkenning kan echter ongedaan gemaakt worden. De wet biedt die mogelijkheid als vast komt te staan dat er geen sprake is van een biologisch verwantschap tussen de erkenner en het kind. Dit kan dus tot problemen leiden voor de vrouwelijke partner van de moeder die een kind heeft erkend en de zaaddonor die erkenning ongedaan zou willen maken. Daarbij wordt in vele landen ter wereld adoptie juridisch erkend, terwijl erkenning van een kind door een ouder van hetzelfde geslacht nog lang niet overal ter wereld wordt erkend.

Aan de diverse soorten van adoptie zijn strenge eisen verbonden. Marleen Janse Advocatuur & Mediation kan voor u nagaan of u aan die eisen voldoet en u bijstaan in de procedure bij de rechtbank die voor een adoptie vereist is.