Een vraag?

06 – 128 74 159
info@marleenjanse.nl

Jeugdrecht

Het jeugdrecht is een breed rechtsgebied dat raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden en waarbij voor Marleen Janse Advocatuur & Mediation de belangen van de minderjarige altijd voorop staan. Het jeugdrecht omvat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 

Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing

Gesloten uithuisplaatsing

Bijzondere curator

 

 

 

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Wanneer er (ernstige) zorgen zijn over het welzijn en de ontwikkeling van een kind zal meestal eerst vrijwillige hulp worden geboden door een lokale (maatschappelijke) organisatie vanuit de gemeente of Veilig Thuis. Er zijn situaties waarin de zorgen over een kind blijven bestaan en waardoor de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. In dat geval kan de Raad voor de Kinderbescherming worden gevraagd een beschermingsonderzoek in te stellen. Het is meestal de instantie die al betrokken is, die de Raad voor de Kinderbescherming vraagt een onderzoek in te stellen, maar ook één van de ouders of derden kunnen dit verzoek indienen.

 

Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat het welzijn en de ontwikkeling van het kind in gevaar is dienen zij een verzoek in bij de rechtbank om het kind onder toezicht te plaatsen. Wanneer het verzoek tot ondertoezichtstelling (OTS) wordt toegewezen door de rechtbank zal een gezinsvoogd van een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld de Jeugdbescherming of de William Schrikker groep) de ouders gaan begeleiden bij de problemen die bestaan. De ondertoezichtstelling kan voor maximaal een jaar worden uitgesproken en daarna worden verlengd.

 

In de meeste gevallen van een ondertoezichtstelling (OTS) blijft een kind gewoon thuis wonen. Soms komt het echter voor dat naast het verzoek voor de ondertoezichtstelling (OTS) ook een verzoek tot een (tijdelijke) uithuisplaatsing wordt ingediend. Een kind kan daarmee worden geplaatst in een tehuis of bij een pleeggezin.

 

Wanneer u het als ouder niet eens bent met het verzoek van de ondertoezichtstelling (OTS), de (lange) duur daarvan en/of het verzoek tot uithuisplaatsing, dan kunt u daar verweer tegen voeren. Neemt u contact op met het kantoor voor een advies op maat en/of juridische bijstand op dit gebied.

 

 

Gesloten uithuisplaatsing

Wanneer er een verzoek wordt ingediend voor een uithuisplaatsing in een gesloten setting heeft de minderjarige zelf ook recht op een eigen advocaat die zijn of haar belangen behartigt.

 

Het is belangrijk dat de minderjarige, gezien zijn/haar kwetsbaarheden, wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd is in dit rechtsgebied en goed kan omgaan met de problematiek van het kind. Hoewel in deze gevallen een advocaat door de rechtbank aan de minderjarige wordt toegewezen, heeft hij/zij altijd de vrije keuze voor een bepaalde advocaat te kiezen. Neemt u gerust contact op met het kantoor voor nader advies of bijstand in deze.

 

 

Bijzondere curator

Advocaat Marleen Janse heeft met succes de opleiding tot bijzonder curator afgerond en wordt in die functie regelmatig benoemd door de rechtbank.

 

Wanneer de belangen van de minderjarige anders zijn dan die van zijn/haar ouders, kan de rechter besluiten een bijzondere curator te benoemen. De rechter kan dit zelf besluiten, op verzoek van een van de ouders, dan wel op verzoek van de minderjarige zelf (dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een minderjarige het niet eens is met de omgangsregeling die de ouders hebben vastgelegd).

 

De bijzondere curator treedt alleen voor het kind op en informeert de rechtbank over wat in het belang van het kind noodzakelijk is. De bijzondere curator zal ook met ouders en eventuele instanties kunnen spreken om in het belang van de minderjarige tot oplossingen te komen.